زیست گیاهی

گرایش زیست شناسی گیاهی

گرایش گیاهی رشته زیست شناسی شامل 3 بخش می باشد که شامل: فیزیولوژی، سیستماتیک و تکوین گیاهی می باشد. گیاهان یکی از اصلی ترین موجودات زنده روی زمین می باشند که عمال بدون آن ها زندگی امکان پذیر نخواهد بود. اکسیژن، مواد غذایی، چرخه غذایی و در نهایت زندگی بشر …

بیشتر بخوانید »